Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població de Catalunya 2005-06

Enquesta d'Habits i Condicions de Vida 2011Logotip Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans Logotip Institut d'Estadística de Catalunya Logotip Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana Logotip Diputació Barcelona xarxa de municipis

Imatge

 


L'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2011 (ECVHP 2011) és la segona edició d'una operació d'estadística oficial integrada en la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 i desenvolupada en el DECRET 289/2011, de 8 de març, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2011. L'ECVHP 2011 recull informació sobre la renda i la situació social i econòmica de les llars a Catalunya amb una periodicitat quinquennal. Els seus antecedents es remunten el 1985 amb l'Enquesta metropolitana de Barcelona portada a terme per l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), tot i que en aquesta nova edició s'han buscat sinergies amb la Encuesta de condiciones de vida que des del 2004 elabora l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

L'objectiu de l'ECVHP és recollir dades sobre la renda i les condicions de vida del conjunt de la població catalana i permetre l'anàlisi de l'estructura social i les dinàmiques socials i econòmiques que es produeixen a diverses escales territorials, particularment a les diferents regions o àrees metropolitanes (Barcelona, Girona, Lleida, Manresa i Tarragona) i a Catalunya. Així, i per aquests àmbits, l'enquesta reuneix informació sobre les següents dimensions de la vida de la població: procedència geogràfica i llengua; estudis i formació; activitat i ocupació; ingressos i renda; condicions de l'habitatge i costos associats; mobilitat residencial; ús i valoració de l'entorn residencial; relacions socials; salut i autonomia.

Els organismes responsables de l'enquesta són l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Diputació de Barcelona.
Els principals usuaris de l'enquesta són, d'una banda, les administracions públiques que requereixen dades i elements analítics per orientar i millorar les polítiques d'actuació en funció de les necessitats i expectatives de la població, i d'una altra banda, la comunitat de científics socials interessada en aprofundir en el coneixement de les formes de vida, les desigualtats socials, les dinàmiques socioterritorials i l'estructura social.

© 2007 INSTITUT D'ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA